บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005

บริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตรามาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธานณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน วิธีการทำงาน และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม


รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3

การันตีการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จะช่วยควบคุมความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง แต่ไม่ละเลยในการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบริหารองค์กรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลได้มากขึ้น รวมถึงจะสร้างความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมของพนักงานทุกคนอีกด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 648936 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์